บริการรับฝากเก็บ

บริการรับฝากเก็บและคัดขนาด

การรับฝากสินค้า คือกระบวนการตั้งแต่การตรวจรับสินค้าที่ผู้ฝากเก็บ(ลูกค้า) นำสินค้ามาฝากเก็บไว้ในห้องเย็น ในช่วง ระยะเวลาหนึ่งตามที่ผู้ฝากเก็บต้องการ โดยผู้รับฝากจะต้องควบคุมอุณหภูมิห้องเก็บให้ได้ตามมาตรฐาน (น้อยกว่าหรือ เท่ากับ - 18 องศาเซลเซียส) และรักษาสภาพสินค้าให้คงคุณภาพและมีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ฝากเก็บ จนกว่าจะมีการ ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

 

       

บริการรับฝากเก็บ รับฝากอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง และสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง จะมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ
1.วัตถุดิบแช่แข็ง มีลักษณะเป็นตัวๆ หรือเป็น Block วัตถุดิบแช่แข็ง หมายถึง วัตถุดิบที่เก็บรักษาไว้ด้วยกระบวนการแช่แข็ง และยังคงสภาพตามธรรมชาติของวัตถุดิบนั้นๆ ไม่ได้ผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการแปรรูป มีทั้งแบบบรรจุหีบห่อ และไม่บรรจุหีบห่อ
2.สินค้าสำเร็จรูปแช่แข็ง สินค้าสำเร็จรูปพร้อมบรรจุภัณฑ์เพื่อขายหรือส่งออกสินค้าสำเร็จรูป หมายถึง สินค้าที่เก็บรักษาไว้ด้วยกระบวนการแช่แข็ง ได้ผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการแปรรูปแล้ว บรรจุหีบห่อเรียบร้อย

กระบวนการรับฝากสินค้า

002

1.รถบรรทุกสินค้าติดต่อด้านหน้าบริษัทฯพื่อให้ข้อมูลการฝาก-เบิกสินค้าแก่ รปภ. และแลกบัตรในการผ่านเข้า-ออก

27637

2.ขึ้นตาชั่งน้ำหนัก, บันทึกข้อมูลและรับบัตรคิว

b31

3.ติดต่อเช็คเกอร์ที่ห้องรับรองลูกค้าและเข้าช่องโหลดเพื่อโหลดสินค้า

004

4.สินค้า Finish Product ใช้สายพานลำเลียงในการโหลดสินค้าเข้า-ออก

b5

5.สินค้า Raw Material ใช้พนักงานในการโหลดสินค้าเข้าและใช้รถโฟร์คลิฟท์ในการโหลดสินค้าออก

27634

6.ขึ้นตาชั่งน้ำหนัก, บันทึกข้อมูล

7.รถบรรทุกสินค้าติดต่อด้านหน้าบริษัทฯพื่อส่งใบบันทึกจากฝ่ายข้อมูล และแลกบัตรคืนกับ รปภ.