บริการฟรีส

บริการฟรีส

การฟรีส หมายถึง การลดอุณหภูมิของสินค้า (วัตถุดิบสด) โดยอุณหภูมิในการฟรีสต้องไม่สูงกว่า -30°C และใช้เวลาในการฟรีส ประมาณ 6 - 8 ชั่วโมง : รอบ ด้วยระบบ Air Blast Freezer และใช้เวลาการฟรีสประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง : รอบ ด้วยระบบ Shelf Plate Freezer หรืออุณหภูมิแกนกลางสินค้า ( Core temp. ) ต้องไม่สูงกว่า - 18°C โดยการใช้สารทำความเย็นมาเป็นตัวกลางในการ ถ่ายเทความร้อนออกจากสินค้า

 

       

บริการฟรีส แช่แข็งอาหารทะเลสด สินค้าปศุสัตว์ เป็นวัตถุดิบสด แช่แข็งในลักษณะตัว หรือเป็น Block ตามความต้องการของลูกค้า ห้องสำหรับฟรีสสินค้า มี 4 ห้อง ห้อง 1-2 เป็นระบบ Air Blast ฟรีสสินค้าได้ 10 ตัน/ห้อง เวลามาตรฐานในการฟรีสประมาณ 8 ชั่วโมง/10 ตัน/รอบ สำหรับห้อง 3-4 เป็นระบบShelf Plate ฟรีสสินค้าได้ 8 ตัน/ห้อง เวลามาตรฐานในการฟรีสประมาณ 4-6 ชั่วโมง/8 ตัน/รอบ

 

 อุปกรณ์สำหรับการฟรีสสินค้า

เครื่องล้างวัตถุดิบ

ใช้สำหรับล้างวัตถุดิบประเภทปลา, กุ้งหรือวัตถุดิบสดที่จะนำไปฟรีส

รถเข็นและถาดฟรีส

ใช้สำหรับบรรจุวัตถุดิบประเภทปลา, กุ้งหรือวัตถุดิบสดที่จะนำไปฟรีส

 

กระบวนการฟรีสสินค้า

1. รับสินค้าจากรถบรรทุกสินค้า เข้ายังช่องโหลดที่ 1 (สำหรับการฟรีสสินค้า)

2. เทสินค้าลงในเครื่องล้างวัตถุดิบ

3. รับสินค้าจากเครื่องล้างวัตถุดิบลงในตะกร้าเพื่อสะเด็ดน้ำ

4. ชั่งน้ำหนักสินค้าและบรรจุลงถาดฟรีสสินค้า

5. ใส่น้ำลงในถาดฟรีสและยกถาดฟรีสเข้ารถเข็นสินค้า

6. เข็นรถเข็นเข้าห้องฟรีสสินค้า ใช้เวลาในการฟรีส 8 ชั่วโมง/10 ตัน/รอบ